Algemene Voorwaarden en tarieven

Algemene Voorwaarden en tarieven

ALGEMENE VOORWAARDEN

JONGERIUS GERECHTSDEURWAARDERS/JURISTEN/INCASSO

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Jongerius: Jongerius Gerechtsdeurwaarders/ Juristen/Incasso B.V.
Opdrachtgever: Opdrachtgever van Jongerius, tussenpersonen daaronder mede verstaan;
Opdracht: De door Opdrachtgever aan Jongerius verstrekte opdracht tot het verrichten van werkzaamheden
Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden.
Tarievenlijst: De als bijlage: 1 bij de Voorwaarden behorende tarievenlijst;

Toepassingsgebied

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jongerius uitgebrachte aanbiedingen en Opdrachten. Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing.

Werkzaamheden
 1. De uitvoering van de Opdracht betreft een inspanningsverplichting en geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. In geval van meerdere Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Opdracht voorvloeiende verplichtingen.
 3. Het staat Jongerius vrij om derden, waaronder andere gerechtsdeurwaarders of advocaten, in te schakelen voor het uitvoeren van de Opdracht.
Tarieven
 1. Jongerius rekent voor de door haar verrichte werkzaamheden de vergoeding zoals die in haar Tarievenlijst is vastgelegd. De Tarievenlijst maakt integraal onderdeel uit van de Voorwaarden.
 2. Jongerius heeft het recht de aan haar (volgens de Tarievenlijst) toekomende vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen indien Opdrachtgever buiten haar om met de schuldenaar een regeling of schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of Jongerius zonder bericht laat. Deze gevallen worden voor het berekenen van de vergoeding gelijk gesteld met de situatie waarin de vordering van Opdrachtgever geheel door Jongerius zou zijn geïncasseerd.
 3. Jongerius is gerechtigd de door haar van de schuldenaar geïncasseerde en ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen Opdrachtgever haar verschuldigd is.
 4. Jongerius is gerechtigd haar vergoedingen jaarlijks aan te indexeren op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de CPI (gepubliceerd door het CBS).
Betalingen en voorschotten
 1. Jongerius hanteert een fatale betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen genoemde betalingstermijn betaalt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever naast het betreffende factuurbedrag een rente vergoeding verschuldigd van 1% per maand en buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Jongerius is ten allen tijde en in iedere fase van de uitvoering van de Opdracht gerechtigd Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen ter dekking van haar vergoeding en de door haar te maken kosten.
 4. Jongerius is gerechtigd van de door haar geïncasseerde en ontvangen bedragen, welke zij aan Opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor haar vergoeding en/of de kosten die Jongerius voor Opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken.
Beëindiging Opdracht door Jongerius
 1. Jongerius behoudt zich het recht voor de Opdracht schriftelijk te beëindigen wegens gewichtige redenen conform artikel 7:408 lid 2 BW.
 2. Voorts behoudt Jongerius zich het recht voor de Opdracht te beëindigen wanneer:
  • blijkt dat Opdrachtgever Jongerius onvolledige of foutieve informatie heeft verstrekt.
  • Opdrachtgever niet binnen een termijn van dertig dagen reageert op een vraag of verzoek van Jongerius;
  • Opdrachtgever niet binnen een termijn van dertig dagen overgaat tot betaling van de aan hem toegezonden factuur van Jongerius;
  • Jongerius en Opdrachtgever verschillen van inzicht over de behandeling van de zaak en/of de juridische haalbaarheid hiervan.
 3. Alle tot op het moment van beëindiging gemaakte kosten worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld (zijdens Jongerius), is/zijn Jongerius, noch haar directie, noch haar medewerkers, noch de door haar ingeschakelde derden, aansprakelijk voor schade als gevolg van en/of in verband met de Opdracht, met inachtneming van het volgende.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Jongerius, haar directie, haar werknemers of de door haar ingeschakelde derden is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheids-verzekering van Jongerius wordt uitgekeerd. Indien en voor zover geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in verband met de Opdracht in rekening gebrachte / te brengen vergoeding tot een maximum van €10.000,00.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Jongerius voor eventuele aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de Opdracht. Alle daarmee verband houdende (potentiële) schade en kosten (zijdens Jongerius) komen voor rekening van Opdrachtgever.
Geschillen
 1. Op de rechtsverhouding tussen Jongerius en de Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 2. De rechtbank Midden-Nederland, Locatie: Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Jongerius en Opdrachtgever.
Sociaal Verantwoord Incasseren

Jongerius is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jongerius communiceert toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen en probeert de kosten voor de klant-debiteur zo laag mogelijk te houden. Jongerius beschikt over het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI).

TARIEVENLIJST

JONGERIUS GERECHTSDEURWAARDERS/JURISTEN/INCASSO

Onderscheid ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden

De ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders worden beschreven in het “Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders” (hierna: “BTAG”). Het BTAG is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In het BTAG wordt een drietal onderwerpen geregeld:

 1. De afbakening van de ambtshandelingen;
 2. De vaststelling van vaste bedragen die de schuldenaar ter zake van die ambtshandelingen is verschuldigd;
 3. De bedragen die de gerechtsdeurwaarder bij wijze van voorschot mag vragen voor het verrichten van de ambtshandeling.

Indien sprake is van ambtelijke werkzaamheden (zijnde de in het BTAG omschreven werkzaamheden), dan is onderdeel A van deze Tarievenlijst van toepassing.
Is hiervan geen sprake, dan gaat het om niet-ambtelijke werkzaamheden en is onderdeel B van deze Tarievenlijst van toepassing.

A. Tarieven ambtelijke werkzaamheden
 1. De gemaakte ambtelijke kosten worden in beginsel door Jongerius aan Opdrachtgever doorberekend op basis van hetgeen is bepaald in het BTAG.
 2. Als er ambtelijke werkzaamheden zijn of worden verricht waarvoor de BTAG geen vergoeding kent, dan is Opdrachtgever Jongerius een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan de BTAG-tarieven voor gelijksoortige handelingen.
 3. Voor een vergeefse ambtshandeling, waarvan de oorzaak niet aan Jongerius te wijten is, wordt door Jongerius aan Opdrachtgever het toepasselijke BTAG-tarief in rekening gebracht.
 4. Voor een reeds in gereedheid gebracht exploot dat op verzoek van Opdrachtgever niet behoeft te worden uitgebracht, wordt door Jongerius aan Opdrachtgever 50% (excl. BTW) van het toepasselijke BTAG-tarief in rekening gebracht.
 5. Voor ambtshandelingen die binnen 48 uur na ontvangst van de opdracht, binnen de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het BTAG-tarief door Jongerius een toeslag van 100% bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Voor ambtshandelingen die buiten de gebruikelijke kantoortijden uitgevoerd moeten worden, wordt naast het BTAG-tarief door Jongerius een toeslag van 200% (excl. BTW) bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Wanneer er sprake is van ambtelijke werkzaamheden die Jongerius in redelijkheid als arbeidsintensieve en/of tijdrovende ambtelijke handelingen bijzonder kan aanmerken, brengt Jongerius, naast de BTAG-tarieven, een uurtarief van € 125,00 (excl. BTW) in rekening.
 8. Alle ambtshandelingen kunnen verder nog worden vermeerderd met de te maken verschotten, zoals bijvoorbeeld: (kadaster)leges, griffierecht, bergingskosten, kosten slotenmaker, ontruimingskosten, informatie bevolking, informatie KvK, informatie RDW, etc.
B. Tarieven niet-ambtelijke werkzaamheden
 1. Jongerius is gerechtigd een basisvergoeding ad.
  € 75,00 (excl. BTW.) aan Opdrachtgever in rekening te brengen voor het aanleggen van het dossier.
 2. Jongerius brengt Opdrachtgever een honorarium in rekening voor de uitgevoerde werkzaamheden, afhankelijk van de aan het dossier bestede tijd, gerelateerd aan het uurtarief van € 125,00
  (excl. BTW.)
 3. In zaken waarin het geïncasseerde bedrag (een deel van) de hoofdsom betreft, brengt Jongerius Opdrachtgever (naast de basisvergoeding en het honorarium) conform het volgende schema een incassoprovisie (excl. BTW) in rekening.

Geïncasseerd bedrag

€ 0,01 – € 250,00
€ 250,01 – € 500,00
€ 500,01 – € 1.250,00
€1.250,01 – € 2.000,00
> € 2.000,00

Incassoprovisie

€ 40,00
€ 75,00
€ 185,00
€ 300,00
15%

 1. Voor de afwikkeling van executoriale titels is Jongerius gerechtigd 5% (excl. BTW) aan afwikkelingskosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De grondslag voor de berekening van de afwikkelingskosten zijn alle geïncasseerde bedragen na aftrek van de door Jongerius gemaakte ambtelijke kosten en verschotten.