Privacy Policy

Privacy Policy

1. Inleiding
Bij onze incassowerkzaamheden gebruiken we persoonlijke gegevens over u. In deze privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren en met welk doel.
Jongerius is verantwoordelijk voor het gebruiken van uw gegevens. Daarbij moeten we ons houden aan
de wetten en regels die daarvoor gelden.
➢ Zie hier voor een overzicht van alle wetten en regels.
Onze contactgegevens:
Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso B.V.
Bezoekadres : Hardwareweg 1
3821 BL AMERSFOORT
Postadres : Postbus 926
3800 AX AMERSFOORT
Telefoon : 0334700886
Website : www.jongerius.nl
E-mail : info@jongerius.nl
Openingstijden : Op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
2. Van wie we gegevens verzamelen
We verzamelen en gebruiken gegevens van de schuldenaar. Dat bent u of u en uw partner als er een
gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder,
schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal
(contact)gegevens.
Bij een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken ook we de gegevens van de ouder(s) of
van de voogd.
3. Waarom we gegevens verzamelen
U heeft volgens onze opdrachtgever een openstaande schuld. De opdrachtgever heeft ons gevraagd
om de schuld te innen. U moet daarvoor iets doen of ergens aan meewerken. We zoeken daarom
contact met u en hebben daarvoor uw contactgegevens nodig.
Als we u moeten oproepen om voor de rechter te verschijnen of een officieel stuk aan u moeten sturen,
hebben we de wettelijke plicht om gegevens over uw officiële woonplaats op te vragen. Ook hebben we
de plicht om te kijken of er sprake is van een bijzondere schuldsituatie.
Bij het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen moeten we weten welke dat zijn en of er soms
al beslag op ligt.
4. Door ons verzamelde gegevens
4.1. Door de opdrachtgever verstrekte gegevens
Het bedrijf, de persoon of de organisatie die nog geld van u krijgt (de opdrachtgever) heeft aan ons
opdracht gegeven om u te benaderen. We krijgen van deze schuldeiser uw contactgegevens, informatie
over de openstaande factuur en het bedrag waar het om gaat. In de factuur kunnen bijzondere
persoonsgegevens staan.
Pagina 3 van 10
➢ Kijk hier wat bijzondere persoonsgegevens zijn
4.2. Door u aan ons verstrekte gegevens
Er is informatie die u aan ons geeft in e-mails, brieven, telefoongesprekken, gesprekken aan de deur of
aan onze balie. Deze gegevens gebruiken we als het van belang is bij het incasseren van uw schuld.
Bijzondere gegevens
We vragen nooit om bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw afkomst, geloof of
gezondheid. Het kan zijn dat u ons bijzondere persoonsgegevens geeft zonder dat we daarom vragen
en dat het niet van belang is bij het incasseren van uw schuld. Die slaan we dan niet op en gebruiken
we niet.
➢ Soms zijn bijzondere persoonsgegevens wel belangrijk voor u en ons, dan kunnen we ze wel
gebruiken. Kijk hier voor meer informatie
Uw overzicht van inkomsten- en uitgaven
Als we een betalingsregeling met u afspreken sturen we u een formulier om uw inkomsten en uitgaven
aan ons door te geven. De gegevens die u op dit formulier zet gebruiken we om te bepalen wat het
wekelijkse of maandelijkse bedrag is dat u aan ons moet betalen om de schuld af te lossen.
De gegevens op het inkomsten- en uitgavenformulier en alle door u aan ons verstuurde bijlagen
gebruiken we ook om voor u de ‘Beslagvrije Voet’ te bepalen.
Opnemen van telefoongesprekken
Als we met u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. We kunnen de telefoongesprekken
terugluisteren. Dat doen we om onze medewerkers te trainen. De opgenomen telefoongesprekken
worden na 30 dagen gewist.
4.3. Gegevens die we zelf verzamelen
De gerechtsdeurwaarder mag speciale gegevensbronnen gebruiken. Dat mag als hij bezig is met het
voorbereiden van een rechtszaak of als hij een vonnis (of een andere titel) tegen u heeft.
Gegevens bij het voorbereiden van een rechtszaak
De gerechtsdeurwaarder controleert uw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’ en is verplicht
uw burgerservicenummer op te vragen. Ook kijkt de gerechtsdeurwaarder in het digitaal beslagregister.
Daarin staat onder andere informatie als er beslag ligt op uw salaris of huis. De gerechtsdeurwaarder
ziet wie (welke gerechtsdeurwaarder) er beslag heeft gelegd, het type beslag en het bedrag waarvoor
het beslag is gelegd.
Gegevens als er een vonnis aanwezig is
De gerechtsdeurwaarder controleert uw adresgegevens in de ‘basisregistratie personen’.
De gerechtsdeurwaarder haalt uw burgerservicenummer op en vraagt een overzicht op van uw
werkgevers van de laatste jaren. Ook ziet hij als u eventueel een uitkering (van het UWV) ontvangt. Aan
uw werkgever vragen we onder andere om gegevens over uw salaris.
Aan de belastingdienst vragen we om gegevens over toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt.
Pagina 4 van 10
De gerechtsdeurwaarder kan ook het ‘basisregister voertuigen’ inzien en kijken of er een voertuig is
waar beslag op kan worden gelegd. Hij krijgt uit het basisregister het kenteken en gegevens over merk,
type en kleur van het voertuig.
De gerechtsdeurwaarder raadpleegt in zijn werk ook de Verwijsindex Schuldhulpverlening om te kijken
of u bij een schuldhulpverleningsinstantie staat ingeschreven.
Gegevens uit een huisbezoek
Als onderdeel van ons werk bezoeken we ook uw adres, bijvoorbeeld om een officieel stuk (bijvoorbeeld
een dagvaarding) achter te laten. De gerechtsdeurwaarder maakt een notitie over het bezoek.
Openbare bronnen
We raadplegen voor ons werk ook openbare bronnen, zoals het centraal insolventieregister, het
curatele- en bewindregister en het huwelijksgoederenregister.
4.4. Cameratoezicht
We hebben voor uw en onze veiligheid cameratoezicht bij de balie in ons kantoor. Deze beelden worden
na 72 uur gewist.
➢ Kijk hier voor een lijst van de type gegevens die we verzamelen
5. Waarom we uw gegevens mogen verzamelen en gebruiken
De gerechtsdeurwaarder werkt bij het incasseren van een openstaande schuld altijd in opdracht van
een ander (de opdrachtgever). De opdrachtgever heeft u een product of een dienst geleverd en probeert
nu de betaling van u te krijgen. We mogen gegevens van u verzamelen en gebruiken omdat u nog moet
voldoen aan de overeenkomst met de opdrachtgever.
Bij het voorbereiden van een rechtszaak en bij ons ambtelijk werk zijn we vanuit de wet verplicht om uw
adres te controleren in de basisregistratie personen.
De gerechtsdeurwaarder mag bij het uitblijven van uw betaling kijken of hij beslag kan leggen op uw
inkomen of bezittingen. Daarvoor raadpleegt hij verschillende registers en gebruikt deze gegevens. De
gerechtsdeurwaarder kan officiële stukken aan uitreiken en beslagen leggen. Ook hierbij gebruiken we
persoonsgegevens. Dit gebruik valt onder het uitoefenen van openbaar gezag. Dat is een taak die de
overheid aan de gerechtsdeurwaarder heeft toegewezen.
➢ Zie hier voor de details over waarom we gegevens van u mogen gebruiken
6. Met wie we gegevens delen
6.1. Wat we delen met onze opdrachtgever
We hebben in ons werk veel contact met de opdrachtgever. We geven de schuldeiser informatie over
betalingen die u al ons heeft gedaan, over betalingsregelingen die we met u afspreken en als u
bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen de schuld. Ook geven we de opdrachtgever informatie over een
contactmoment met u, bijvoorbeeld de datum en het soort van een aan u verstuurde brief of van een
telefoongesprek.
Pagina 5 van 10
6.2. Doorgeven van gegevens aan een andere gerechtsdeurwaarder
We delen soms uw gegevens met andere gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland. Bijvoorbeeld
als u in een gebied woont waar we niet regelmatig werken en we toch met u in contact willen komen.
De gegevens die we delen zijn adresgegevens, gegevens van een oproeping of dagvaarding of
gegevens van een vonnis of beslag. De collega gerechtsdeurwaarder valt onder dezelfde wetten en
regels. En de collega is volledig verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Bij vragen over
uw gegevens kunt u dan bij ons terecht of bij onze collega.
6.3. Digitaal beslagregister
Als we als gerechtsdeurwaarder een beslag leggen, moeten we in het digitaal beslagregister onder
andere vastleggen ten laste van wie het beslag wordt gelegd, het type beslag en het bedrag. Het digitaal
beslagregister valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders (de KBvG).
6.4. Verhuisbedrijf en slotenmaker
Bij een ontruiming schakelen we een slotenmaker en een verhuisbedrijf in. We geven aan de
slotenmaker en het verhuisbedrijf alleen de datum van de ontruiming door en het huisadres.
6.5. Delen van uw gegevens buiten Nederland
Als er sprake is van een buitenlandse opdrachtgever, dan delen we informatie met deze opdrachtgever.
Als u zich in een ander land bevindt, dan schakelen we een partij in dat land in om namens ons de
schuld te innen. Met die partij delen we dan de gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren.
Alle Europese landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland (de Europese Economische Ruimte) vallen
onder dezelfde wetgeving als het gaat om bescherming van persoonsgegevens.
7. Hoe we uw gegevens beschermen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Daarbij letten we er
vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat niemand zomaar toegang heeft tot
onze systemen en uw gegevens. We laten onze veiligheidsmaatregelen regelmatig controleren.
8. Hoe lang we uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In veel gevallen hebben we een wettelijke
plicht om gegevens te bewaren. In het algemeen is deze wettelijke plicht 7 jaar.
9. Welke rechten u heeft
De persoonsgegevens zijn gegevens over u. We vinden het normaal dat u precies mag weten welke
gegevens we van u hebben (inzagerecht). Als er fouten staan in de gegevens mag u ons vragen om ze
te verbeteren (recht op correctie). Ook mag u vragen om niet langer gegevens van u te gebruiken
(bezwaar tegen verwerking) of zelfs om gegevens over u te verwijderen (recht op wissen van gegevens).
Deze verzoeken over uw gegevens kunt u doen via onze website of u kunt contact opnemen met onze
functionaris gegevensbescherming.
Inzagerecht
U mag ons vragen welke gegevens van u we precies hebben. U kunt uw schriftelijk verzoek indienen
door een e-mailbericht met als onderwerp: “Inzagerecht” en nadere motivatie te verzenden naar:
info@jongerius.nl
Pagina 6 van 10
We sturen u dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van u hebben.
Recht op correctie
Het is belangrijk dat uw gegevens kloppen. U mag ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren
of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle
voeren we deze wijzigingen direct door. Een correctie kunt u doorgeven door een e-mailbericht met als
onderwerp: “Recht op correctie” en nadere motivatie te verzenden naar: info@jongerius.nl
Bezwaar tegen het gebruiken van uw gegevens
U kunt ons vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken. We zullen dit verzoek altijd zorgvuldig
bekijken maar hebben vaak toch de bevoegdheid om uw gegevens te blijven gebruiken. We gebruiken
uw gegevens om een betaling van u te verkrijgen. Bezwaar kunt u indienen door een e-mailbericht met
als onderwerp: “Bezwaar tegen het gebruiken van gegevens” en nadere motivatie te verzenden naar:
info@jongerius.nl
Recht op wissen van gegevens
U mag ons vragen om uw gegevens te wissen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke
verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we die gegevens
niet verwijderen. We zullen uw verzoek altijd zorgvuldig bekijken en u laten weten of we gegevens van
u kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven we daar de reden van op. Een verzoek om gegevens te
wissen kunt u doorgeven door een e-mailbericht met het onderwerp “Recht op wissen van gegevens”
en nadere motivatie te verzenden naar: info@jongerius.nl
10. Waar u met vragen terecht kunt
De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we goed met uw
gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kunt u bij hem/haar terecht.
Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Naam : E.A.C. Appels
Organisatie : Jongerius Gerechtsdeurwaarders/Juristen/Incasso B.V.
Adres : Hardwareweg 1
Telefoon : 033-4700886
E-mail adres : i.appels@jongerius.nl
11. Hoe u een klacht kunt indienen
Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop
we met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30
2594 AV Den Haag
Postadres : Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden : op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur
Pagina 7 van 10
12. Aanpassing van deze privacyverklaring
We zorgen ervoor dat deze privacyverklaring actueel is. We passen deze verklaring aan als we nieuwe
of andere gegevens verzamelen, aan nieuwe partijen verstrekken of er sprake is van wijzigingen in
bewaartermijnen of beveiligingsmaatregelen
Pagina 8 van 10
Wetten en regels
• Algemene Verordening Gegevensbescherming
• Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
• Gerechtsdeurwaarderswet
• Administratieverordening Gerechtsdeurwaarders
• Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit
• Verordening Digitaal Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders
• VISH convenant
• Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer
• Wet Basisregistratie Personen
• Richtsnoeren AP Beveiliging van persoonsgegevens
• Beleidsregels AP Identificatie en verificatie van persoonsgegevens
• Beleidsregels AP Beveiliging van persoonsgegevens
• Beleidsregels AP Beleidsregels meldplicht datalekken
• Beleidsregels AP Cameratoezicht
Grondslagen
De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:
a. Toestemming van de betrokken persoon.
b. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
c. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
d. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
e. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
of uitoefening van openbaar gezag.
f. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
belangen.
De gerechtsdeurwaarder in Nederland is een bestuursorgaan. In het minnelijk traject zijn de
verwerkingen van de gerechtsdeurwaarder gebaseerd op grondslag b. Bij de ambtelijke
werkzaamheden gelden grondslagen e. en b. en c.
Bijzondere persoonsgegevens
Extra gevoelige gegevens over u zijn bestempeld als bijzondere persoonsgegevens. Het gaat dan om
uw ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakbond,
strafrechtelijk gedrag, genetische gegevens en biometrische gegevens (zoals vingerafdruk maar in
sommige gevallen ook fotomateriaal).
Wanneer we wel bijzondere persoonsgegevens gebruiken
Er zijn in hoofdlijn drie situaties waarbij we bijzondere persoonsgegevens gebruiken.
1. De gerechtsdeurwaarder is gehouden aan verordeningen en beroeps- en
gedragsregels waarbij er op hem de verplichting rust om als onafhankelijke partij
tussen schuldeiser en schuldenaar belangen af te wegen en onnodige kosten te
vermijden. Bij onze werkzaamheden houden we vanuit die verplichting rekening met
bijzondere omstandigheden van de schuldenaar. Een voorbeeld is het tijdelijk
opschorten van een regeling bij bijzondere medische situaties. In dat geval moeten
we die situatie wel afdoende beschrijven en opnemen in het dossier.
2. Vorderingen van zorgverleners bevatten – hoe summier dan ook – informatie over
een behandeling. Bij onze incasso- en ambtelijke werkzaamheden moeten we deze
informatie verwerken.
Pagina 9 van 10
3. Bij het voeren van een gerechtelijke procedure moeten we ingaan op de aard van de
schuld en eventueel door u gevoerd verweer. Deze onderdelen kunnen bijzondere
gegevens bevatten, bijvoorbeeld gegevens over gezondheid.
Burgerservicenummer
Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid.
Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen. U krijgt een BSN toegekend als u zich inschrijft in de
Basisregistratie Personen (BRP). Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het
nummer bestaat uit 9 cijfers.
Digitaal beslagregister
Het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR) is het digitaal systeem voor de
inschrijving van de door het bestuur van de KBvG bij Reglement aangewezen beslagen die zijn gelegd
door een gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak als openbaar
ambtenaar.
Het DBR heeft ten doel:
1. te voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar,
proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken;
2. te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en
toegepast.
Curatele- en bewindregister
In het centraal curatele- en bewindregister (CCBR) zijn mensen geregistreerd die onder curatele of
bewind geplaatst zijn. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.
Centraal insolventieregister
Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat de gegevens van faillissementen, surseances
van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij de verschillende
rechtbanken worden bijgehouden. Alle insolventiegegevens gepubliceerd ná 1 januari 2005 zijn
raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie. Voor meer informatie zie
https://www.rechtspraak.nl/Registers.
Huwelijksgoederenregister
Het huwelijksgoederenregister bevat de registraties die volgens het Besluit Huwelijksgoederenregister
1969 worden ingeschreven, waaronder bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden en
partnerschapsvoorwaarden die op verzoek van de partners zijn ingeschreven. Iedereen kan het register
kosteloos inzien. Voor meer informatie zie https://www.rechtspraak.nl/Registers.
Verwijsindex schuldhulpverlening
Door middel van de samenwerking tussen de schuldhulpverlening en de gerechtsdeurwaarders binnen
VISH, kunnen gerechtsdeurwaarders vaststellen of een debiteur geregistreerd staat bij een
schuldhulpverleningsinstantie. Dat signaal is dan aanleiding voor de gerechtsdeurwaarder om
schuldeiser te adviseren pas op de plaats te maken en om zijn vordering aan te leveren bij die
schuldhulpverlener.
Lijst met persoonsgegevens die we verwerken
Welke persoonsgegevens we verwerken is afhankelijk van de door ons in dossiers gezette stappen en
getroffen maatregelen.
• naam, adres, postbusnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht,
burgerlijke staat, titulatuur, telefoonnummer, email-adres, IBAN;
• BRP-nummer, BSN en andere identificatiegegevens;
Pagina 10 van 10
• gegevens over inkomen, bezittingen en schulden;
• gegevens met betrekking tot getroffen maatregelen in zaken die van invloed kunnen
zijn op respectievelijk voortvloeien uit de bij òf krachtens wet of door de
opdrachtgever opgedragen taken en werkzaamheden;
• gegevens over de in zaken van de wederpartij ontvangen bedragen en verhaalbare
kosten;
• andere voor het doel van de verwerking noodzakelijke niet te categoriseren
gegevens.